Information om Advokatfirman ACTA:s behandling av personuppgifter

Advokatfirman ACTA är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att de är nödvändiga för att uppfylla advokatfirmans rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis bokföringslagstiftning m.m. I förekommande fall behandlar vi även uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse såsom exempelvis försvararuppdrag och behandlar då bland annat uppgift om misstanke om brott. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra förpliktelser inom ramen för ingånget avtal där du är part och även för att vidta åtgärder på Din begäran innan avtal ingås.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kan också komma att behandla känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser om dig. När sådana uppgifter förekommer behandlas de med stöd av att behandlingen rör personuppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av dig, att behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller att behandlingen är nödvändig för skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling social omsorg m.m.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatfirmans olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:
(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,
(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman ACTA enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om tio år efter den senaste kontakten.

Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman ACTA om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på ellinor.lofving@advokatfirmanacta.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är:

Halmstad
Advokatfirman Acta i Halmstad HB, 969615-4658
Hamngatan 11, 302 43 HALMSTAD
035 177660
halmstad@advokatacta.se

Helsingborg, Landskrona och Malmö
Advokatfirman Acta i Helsingborg KB Advokatfirman ACTA i Helsingborg Kommanditbolag, 969613-7760
Drottninggatan 7, 252 21 HELSINGBORG
042-37 70 60
helsingborg@advokatacta.se